شاخص ما حضرت آقا است

نویسنده : منتظر دوشنبه 31 تیر 1392 06:27 ب.ظ  •    ارسال شده در: دیدگاه سیاسی

جناب آقای شیخ حسن روحانی، اگر همیشه اینطور دست به سینه در برابر امام خامنه ای باشی ما پشتیبانت خواهیم 
بود. ولی اگر بخواهی در مقابل رهبرمان بایستی در برابرت خواهیم ایستاد. امیواریم تا آخر گوش به فرمان آقا باشی. 
نه مثل بعضی ها که خود را رقیب رهبری می دانند و نه مثل بعضی های دیگر. دیدی در مورد آقای احمدی نژاد هم 
تا آن جا که پشت س